• 2011 - EGYPT

    New Naptha Hydrotreating Unit (ENPPI)